Pravidla hry

Soutěžit s Nomíkem o parádní ceny není žádná věda. Potřebujete k tomu jen herní mapu, bystré oči a chuť vyrazit na výlet. Podrobná pravidla soutěže najdete tady. 

DSC00032.jpeg

1. získej herní mapu

Herní mapu najdeš v cereálních

kaších Nomík označených

soutěžní samolepkou.

2. splň úkoly

Na herní mapě si vyber alespoň pět míst a odpověz na otázky. Odpovědi napiš do bublin na přední straně mapy. 

3. mapu pošli Nomíkovi

Herní mapu s vyplněnými úkoly pošli na adresu: Nominal,

P.O.BOX 52, Žďár nad Sázavou, 591 01 a my tě zařadíme

do slosování o ceny.

Podrobná pravidla hry

 

I. Obecná ustanovení

1. Pořadatelem soutěže s názvem „Putování s Nomíkem“ (dále jen „soutěž“) je NOMINAL CZ OBCHODNÍ s.r.o., se sídlem Vídeň 6, 594 01 Vídeň, IČO 29317908 (dále jen „pořadatel“).

2. Soutěží se rozumí soutěž pro děti založená na principu zaslání herní mapy s minimálně pěti správně splněnými úkoly. Herní mapa je vložena v baleních kaše Nomík označených kulatou soutěžní samolepkou.

3. Současně probíhá na instagramu další soutěž, založená na principu sdílení soutěžních příspěvků tj. fotografií pořízených během přípravy, putování či plnění úkolů do herní mapy.

4. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

II. Podstata a průběh soutěže

1. Obě soutěže probíhají od 1. června 2021 do 30. září  2021. Uzávěrka obou soutěží je 30. září  2021 a rozhodující je datum doručení herní mapy pořadateli.

2. Herní mapu je nutné zaslat poštou na adresu Nominal, P.O.BOX 52, Žďár nad Sázavou, 591 01. Počet zaslaných herních map na jednoho soutěžícího není omezen. Ze všech došlých herních map od soutěžících vylosuje pověřený zástupce pořadatele 11. října 2021 náhodné výherce.

5. Soutěžní příspěvky na instagramu je nutné označit #putovanisnomikem. Počet soutěžních příspěvků na jednoho soutěžícího není omezen. Ze všech příspěvků označených správným hashtagem vylosuje mobilní losovací aplikace 11. října 2021 náhodné výherce.

 

III. Soutěžící

1. Účastníkem soutěže může být člověk ve věku maximálně do 15 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, který splní všechny podmínky uvedené v tomto článku pravidel soutěže (dále jen „soutěžící“).

2. Účast soutěžícího v soutěži je založena doručením herní mapy na adresu Nominal, P.O.BOX 52, Žďár nad Sázavou, 591 01. Účast v soutěži na instagaramu je založena sdílením soutěžního příspěvku označeného #putovanisnomikem.

3. Odesláním herní mapy uděluje soutěžící pořadateli souhlas k zařazení do soutěže. Sdílením soutěžního příspěvku označeného #putovanisnomikem na instagramu uděluje soutěžící pořadateli souhlas k zařazení do soutěže a ke zveřejnění soutěžního příspěvku na facebooku a instagramu pořadatele.

4. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména a příjmení

v seznamu výherců na webové stránce www.putovanisnomikem.cz , facebooku a instagramu pořadatele.

 

IV. Výherci, výhry a předání výher

1. Výherců v soutěži s herní mapou bude celkem 37. V soutěži na intagramu bude výherců 20.  

2. Pověřený zástupce pořadatele vylosuje náhodné výherce, kteří získají následující

ceny: 1x víkendový pobyt v penzionu Kozí chlívek v Orlických horách pro celou rodinu,

5x dětské koloběžky české značky Yedoo, 1x soukromá prohlídka Prahy s průvodkyní, 10x dětské batohy od české značky Boll, 10x výběrový balíček produktů Nominal, 10x nerezové termolahve na vodu.

3. V soutěži na instagramu vylosuje mobilní losovací aplikace náhodné výherce, kteří získají plyšovou hračku Nomíka.

4. Výherci budou vyrozuměni pořadatelem, a to prostřednictvím e-mailu, telefonicky

či zprávou na instagramu. V případě, že se pořadateli soutěže výherce nepodaří zkontaktovat

do 3 pracovních dnů od vyhlášení výsledků soutěže, nárok na výhru bez náhrady zaniká.

5. Výsledky soutěže budou zveřejněny na webové stránce www.putovanisnomikem.cz, facebooku

a instagramu pořadatele.

6. Soutěžící nemají nárok na náhradu případných nákladů spojených s účastí v soutěži.

7. Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím poskytovatele poštovních/zásilkových služeb

do 30 dnů ode dne, kdy výherce sdělí pořadateli kontaktní údaje pro zaslání výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem doručení výhry. Pořadatel nenese odpovědnost

za vady výhry. Výherce může své případné nároky z titulu odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u výrobce uvedeného případně v záručních podmínkách. Pořadatel není ani odpovědný

za nedoručení výhry v případě změny doručovací adresy výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, dále v případě nepřítomnosti výherce na adrese, jež mu byla výhercem oznámena, ani za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry z důvodů spočívajících na straně České pošty a/nebo zásilkové firmy. Na poskytnutí výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou, ani nelze požadovat plnění v penězích. Výhercům nevzniká ani nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, zejména nemají právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním výhry.

V. Informace o zpracování osobních údajů

1. Pořadatel je správcem osobních údajů poskytnutých soutěžícími a tyto osobní údaje

zpracovává v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo dále také jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely komunikace se soutěžícími, zveřejňování soutěžních příspěvků a předání výhry v případě, že se soutěžící stane výhercem.

2. Pořadatel jako správce osobních údajů prohlašuje, že osobní údaje zpracovává pouze

v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění účelu uvedeného v odst. 1 a z důvodu oprávněného zájmu na identifikaci soutěžícího a komunikaci se soutěžícím.

3. Soutěžící jako subjekt údajů má za podmínek uvedených v GDPR mimo jiné následující práva:

a. získat od pořadatele potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány,

b. požadovat po pořadateli omezení zpracování, pokud jsou osobní údaje nepřesné nebo

je zpracování protiprávní nebo správce již osobní údaje nepotřebuje,

c. vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo omezit jejich zpracování,

d. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

e. požádat pořadatele o vymazání osobních údajů,

f. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se kdykoliv na pořadatele na mailovou adresu ivona.hofmann@nominal.cz

a s případnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit, přičemž soutěžící nemají v důsledku ukončení soutěže nárok na jakoukoliv kompenzaci vynaložených nákladů, cenu či jiné plnění pořadatele.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel je účinné od okamžiku jejich zveřejnění na stránce pořadatele.

3. Pořadatel je oprávněn kontrolovat, zda soutěžící splnili všechny podmínky pro účast

v soutěži, a vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření

na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů, případně soutěžícího, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy či oprávněnými zájmy třetích osob. Pořadatel je dále oprávněn v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout

o jakékoli otázce nebo záležitosti související se soutěží.

4. Pořadatel neodpovídá za obsah zveřejněných soutěžních příspěvků, zejména za porušení

autorských práv. Soutěžící odpovídá vůči třetím osobám za porušení práv ve vztahu

k soutěžním příspěvkům, tj. zejména má povinnost uspokojit případné nároky třetích osob uplatňované zejména v souvislosti s porušením ustanovení právních předpisů upravujících autorská a osobnostní práva. Soutěžící je povinen nahradit pořadateli jakoukoli újmu, která by mu v souvislosti s porušením těchto pravidel a/nebo obecně závazných právních předpisů vztahujících se k soutěži mohla vzniknout. V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel

či obecně závazných právních předpisů, dále soutěžícímu zaniká právo na příslušnou výhru.

5. Soutěžní příspěvky nesmí být svým obsahem v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem, zájmy pořadatele a nesmí porušovat ustanovení právních předpisů, zejména nesmí mít diskriminační charakter, nesmí být obchodním sdělením a nesmí ohrožovat fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.

6. Pořadatel neodpovídá za nedoručené soutěžní mapy nebo soutěžní mapy doručené

po uplynutí stanovené lhůty nebo nezaslané v souladu s pravidly soutěže.

7. Účastí v soutěži vyslovuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se

k jejich dodržování.

8. Tato pravidla se zveřejňují na webu www.putovanisnomikem.cz a účinnosti nabývají dnem zahájení soutěže.